חוק עזר לשילוט

תאריך: 21/12/2015

​אנו מבקשים ליידע את הציבור בענין חוק העזר לכוכב יאיר (שילוט), התשע"ב – 2012, שפורסם ברשומות ביום 12.12.11 הקובע כללים , הנחיות ואיסורים לשילוט במרחב המועצה.
על פי חוק העזר, קיימת חובה לכל אדם או עסק לדאוג להוצאת רישיון להצבת שילוט במקום ציבורי וזאת בהתאם להוראות החוק המגדיר בין היתר מהו שילוט ומהו מקום ציבורי.
כמו כן במסגרת החובה להוצאת הרישיון להצבת שילוט, קיימת חובה לתשלום אגרה שנתית. אי קיום הוראות החוק מהווה עבירה מסוג ברירת קנס.
אמות המידה להוצאת הרישיון והצבת השילוט נקבעו על ידי וועדת שילוט והם אושרו במועצה ומפורסמים באתר המועצה.
בחוק העזר נקבעה תקופת מעבר של 3 חודשים להתאמת שילוט שהיה קיים ערב פירסום החוק להוראות החוק ותקופה זו חלפה מזמן.
המועצה תערוך בקרוב סקר המקיף את כל השלטים המוצבים במרחב המועצה ויוצאו דרישות להסדרת הרישיון ותשלום האגרה.
הנכם מתבקשים להיערך בעוד מועד ולהגיע למשרדי המועצה על מנת להסדיר הוצאת הרישיון ותשלום האגרה.

למידע בנושא השילוט לחצו כאן