פטור מלא ל- 3 חודשים מארנונה לעסקים שנפגעו במשבר

תאריך: 23/04/2020
הנהלת המועצה דנה ואישרה אתמול, בישיבה שהתקיימה באמצעות Zoom, את המלצת ראש המועצה, יובל ארד, לאשר פטור מלא ל- 3 חודשים מארנונה לעסקים, לעסקים שנפגעו במשבר, וזאת בהתאם להחלטת הממשלה.
החלטת הממשלה, שפורסמה אתמול ברשומות בקובץ התקנות 8507 (https://bit.ly/2RWkwmY ), קבעה כי על הרשות המקומית החובה לקבוע את דרך יישום הסיוע בדרך של פטור או של הנחה שנתית בשיעור 25%.
ראש המועצה אמר בישיבה כי המלצתו, לאחר שנועץ עם מנכ"ל המועצה שלומי דורני והגזברית אורלי דהן, נשענת על ההבנה שעסקים שנפגעו נדרשים כעת לתזרים חופשי ולכן מתן הנחה שנתית בארנונה לא תהווה סיוע ממשי.
"כמי שניהל בעצמו חברה עסקית בעבר", אמר ראש המועצה, "ברור לי שיש לאפשר לעסקים שהות של שלושה חודשים לפחות כדי להתחיל בהתאוששות תזרימית. אנחנו נדרשים לשקול שיקולים ולקבל החלטות מתוך מטרה להקל עליהם בתקופה הזו ככל שניתן וגם לקחת בחשבון אפשרות שתקופת הפטור תוארך, לעסקים בסקטורים מסויימים, בכפוף להחלטות הממשלה".
יודגש כי הפטור יחול רק על עסקים מהסוג שהוגדר בתקנות שקבעה הממשלה ובאמות המידה שנקבעו בהחלטה. הודעות מתאימות ישלחו מהמועצה לבתי העסק בימים הקרובים.
ראש המועצה הבהיר בישיבה כי המשמעות הכלכלית היא ויתור מיידי על הכנסות של כ- 2.2 מיליון ש"ח מארנונה, והדגיש כי נכון למועד אישור הפטור הממשלה טרם אישרה שיפוי לרשויות וכלל לא ברור עדיין מה יהיה שיעור השיפוי שתקבל רשות יציבה ובמעמד סוציואקונומי גבוה, כמו כוכב יאיר. עוד אמר ראש המועצה, כי בטווח הקצר הרשות תוכל לממן את הפטור לעסקים כיוון שנערכנו והודענו כבר בראשית המשבר על עצירת פרוייקטים שכבר אושרו."
במענה לשאלת סגן ראש המועצה אלי פיינברג, ראש המועצה שב ואמר כפי שגם דיווח בישיבת המועצה שהתקיימה ב- 5 באפריל, כי עדכון הארנונה שאושר לפני מספר חודשים במועצה טרם נכנס לתוקף וכי בעת הזו קידום האישור הוקפא על ידו עד לתום המשבר וחזרה לשגרה.
לפיכך, חיובי הארנונה למגורים ולעסקים בשנת 2020 הם בשיעור זהה לחיובי 2019, למעט עדכון עליית החובה שקבע משרד הפנים.

​​