היחידה לאכיפה ופיקוח - דו"ח חצי שנתי לשנת 2020

דוחות על מפגעי גזם ואיכות סביבה השוואה בין שנים
תאריך: 02/07/2020
 
בהתאם למדיניות שמתווה ראש המועצה, יובל ארד, מפרסמת הבוקר יחידת האכיפה והפיקוח, הפועלת תחת מחלקת שפ"ה ואיכות הסביבה, את הנתונים המלאים לגבי האכיפה והפיקוח במחצית הראשונה של שנת 2020 ברחבי המועצה, בתחומים השונים.
מהדו"ח עולה כי בששת החודשים הראשונים של השנה הטילה המועצה, באמצעות יחידת האכיפה והפיקוח, 400 דוחות מתוכם 231 (59%) בתחום גזם ומפגעי סביבה ו- 169 (41%) בתחום שוטטות כלבים. בנוסף, בוצעו 27 לכידות כלבים.
בתחום הגזם ומפגעי סביבה כמות הדוחות גדולה פי 3.5 בהשוואה למספר הדוחות שניתנו בתקופה המקבילה אשתקד ועמד אז על 65 דוחות. בתחום הכלבים המשוטטים כמות הדוחות גדולה ב- 45% בהשוואה למספר הדוחות שניתנו בתקופה המקבילה אשתקד ועמד אז על 116 דוחות.
בתחום הלכידות, מספר הלכידות במחצית הראשונה של השנה גבוה בכ- 12% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
לדברי מנהל יחידת האכיפה והפיקוח, שולי מיכאלי, מדיניות האכיפה בתחום הכלבים המשוטטים שמכתיב ראש המועצה נושאת פרי ובאחרונה ניכרת ירידה משמעותית בתופעת הכלבים המשוטטים.
לדבריו, בתחום הגזם ומפגעי סביבה ניכר כי הציבור טרם הפנים לחלוטין את השינוי במועדי פינוי הגזם שנעשה בראשית השנה. עם זאת, מציין מנהל יחידת האכיפה והפיקוח כי בתקופת סגר הקורונה גברה התופעה של התעלמות מימי פינוי הגזם דבר שהביא לאכיפה מוגברת בתחום.
נכון למועד הדו"ח קיימים 220 דו"חות לגביהם הוגשו ערעורים שטרם התקבלה החלטה בעניינם. 116 מהערעורים מתייחסים לדוחות שניתנו בשנת העבודה הנוכחית. הסמכות לדיון והחלטה בערעור על דו"ח שניתן היא אך ורק בידי התובע העירוני, אשר הוסמך לתפקיד על ידי היועץ המשפטי לממשלה ואף עובד מועצה לרבות, ראש המועצה, אינם רשאים להתערב בהליך זה.
המועצה מחוייבת מתוקף אחריותה בניהול ענייני הציבור ועל פי חוק לנקוט בהליכי גבייה כנגד החייבים ואכן, בראשית שנת 2020 שלחה המועצה, לראשונה לאחר 4 שנים, מכתבי התראה לכלל החייבים. אנו פונים לתושבים אשר נכון למועד זה טרם שילמו את חובותיהם בגין קנסות שניתנו, לשלמם בהקדם ולהימנע מאי הנעימות שבהליכי גבייה.
בהנחיית ראש המועצה תפרסם המועצה פעמיים בשנה דו"ח על פעילות יחידת האכיפה והפיקוח לידיעת הציבור. ראש המועצה סבור כי הבאת הנתונים לידיעת הציבור יש בא כדי לשמש מכפיל כוח בהסברה לתושבים על התנהגות נכונה וכן כמרכיב בהגברת יעילות האכיפה והפיקוח.
כוכב יאיר - צור יגאל - מועצה שקופה, בשבילכם
 
חצי שנתי - שוטטות.jpg

לכידת כלבים משוטטים ללא בעלים בשוואה בין שנים