מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ובפסולת נייר

מספר המכרז1.21
תאריך אחרון להגשה07/02/2021
עלות מסמכי המכרז500 ש"ח

לפרטים נא לפנות ל-

פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל במשרדי המועצה באמצעות פנייה בכתב בלבד בדואר אלקטרוני ל inbal@kyair.org.il יש לוודא קבלת המייל בטלפון מס' 09-7640-203​​תיאור המכרז