מידע לציבור

קובץ
מידע נוסף

טיוטת חוק העזר כפי שאושרה ע"י המועצה. החוק יכנס לתוקף רק לאחר אישור שר הפנים ופרסום ברשומות.