הנחות בארנונה

הנחות ארנונה ניתנות עפ"י חוק

מס'
הזכאים להנחה
שעור ההנחה
1.
גבר מגיל 65 או אישה מגיל 60 המקבלים קיצבת זיקנה או שאירים או תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה
25%
מוגבל עד 100 מ"ר
2.
אם בנוסף מקבלים גם גימלת הבטחת הכנסה
100%
מוגבל עד 100 מ"ר
3.
עולים חדשים במשך 12 חודשים, מתוך 24 החודשים שהחלו ביום שנרשם כעולה במרשם התושבים
90%
מוגבל עד 100 מ"ר
4.
הורה יחיד, כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות
20%
5.
נכה שדרגת נכותו הרפואית המוכחת, היא בשיעור של 90% ויותר
40%
6.
נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה, שדרגת אי כושר השתכרותו עולה על 75%, ההנחה תינתן גם לאחר קבלת קיצבת הזיקנה
80%
7.
בעל תעודת עיוור, לפי חוק שירותי הסעד
90%
8.
מקבלי קיצבה להבטחת הכנסה
70%
9.
מקבלי תשלום מזונות מהביטוח הלאומי לפי חוק המזונות
70%
10.
מקבלי גימלת סיעוד מהביטוח הלאומי
70%
11.
"חסיד אומות העולם" המוכר ע"י "יד ושם" לרבות בן זוגו היושב בישראל
66%
12.
נכה צה"ל, משפחה שכולה, נפגעי פעולות איבה, חסיד אומות העולם, זכאים לגימלה כאסירי ציון או כבן משפחה של הרוג מלכות או נכי רדיפות הנאצים. עד שני ילדים – מוגבל ל - 70 מ"ר
מעל שלשה ילדים – מוגבל ל – 100 מ"ר
66%
13.
חייל סדיר כל עוד הוא חייל, עד תום ארבעה חודשים מיום שחרורו.
הורה של חייל סדיר (לפי ההגדרה לעיל) שפרנסתו היתה על החייל, סמוך לפני תחילת שירותו.
100%
מוגבל ל-100 מ"ר
14.
בן או בת לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010 או שהוא מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה.
הנחה עד 33% לגבי 100 מטרים רבועים משטח הנכס.
15.
הנחות בשיעורים שונים לבעלי הכנסה נמוכה אשר מחושבת לפי הכנסה חודשית ממוצעת ומספר נפשות המתגוררות בנכס
עפ"י טבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הנחות על-פי סעיפים 1,6,8,9 אמורה להינתן אוטומטית ע"י הרשות על-פי מידע שיימסר לה ישירות על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

נוהל הגשת בקשה להנחה: 

טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים

 

טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית למחזיק שהוא "נזקק"

הטופס יוגש לגזבר/ית הרשות ולמנהל/ת מחלקת שירותים חברתיים והם יעבירו את הבקשה לועדת ההנחות ויצרפו חוות דעת בכתב.

הבקשה תהיה חתומה על-ידי המגיש, בצירוף מסמכים נלווים המאמתים את העובדות כדין.

יש לצרף לבקשה תצלום המסמכים והאישורים הבאים:

 • אישורי הכנסות של המחזיקים וכל המתגוררים עימו בדירה (שכירים – תלושי משכורת, עצמאיים – שומת הכנסה שנתית אחרונה).
 • אישור מקורות הכנסה נוספים ביטוח לאומי, מענק זיקנה, פנסיה ממקום העבודה, קצבת שאירים, קצבת נכות, שכ"ד, מלגות, תמיכות צ.ה.ל, קצבת תשלומים מחו"ל, פיצויים, הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה, תמיכות והכנסות אחרות.
 • תעודת זהות – כולל ספח של פרטי בני המשפחה.

הועדה תדון ותקבע את זכאותו של מבקש ההנחה ואת שיעור ההנחה בהסתמך על הפרטים שבטופס הבקשה וחוות הדעת. הועדה תיתן את החלטתה בצירוף נימוקים.   
   
בקביעת שיעור ההנחה, רשאית מועצת הרשות להתחשב במצבו החומרי של המחזיק ולצורך זה – לקבוע תנאים ומבחני משנה לזכאות ההנחה.  

 • הנחות לבניין חדש ריק, ולבניין שחדל משימוש – חצי שנה פטור.
 • נכס פטור למשך חצי שנה מתשלום ארנונה, פעם אחת לכל בעל בית, לצורך שיפוצים.

הנחה לנזקק:

נזקק "שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד" בשל:

 1. טיפול רפואי, חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו.
 2. אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי הוועדה תהא מוסמכת לתת הנחה עד ל 70%.

הנחיות כלליות:

 1. תושב אשר זכאי להנחות שונות (להוציא הנחה בתשלום אחד) יקבל הנחה אחת בלבד, הגבוהה ביניהן, ולא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה הנחה.
  זכאי להנחה המחזיק בשני נכסים או יותר, יקבל הנחה לנכס אחד בלבד, לפי הגבוהה מביניהן.
 2. זכאי להנחה המחזיק בשני נכסים או יותר, יקבל הנחה לנכס אחד בלבד, לפי הגבוהה מביניהן.
 3. מי שהחזיק בנכס בחלק של שנת הכספים, שהוטלה בעבורו הארנונה תינתן לו הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.
 4. מי שנעשה מחזיק במהלך שנת הכספים, רשאי יהיה להגיש בקשה בתוך 3 חודשים מיום היותו למחזיק, ובלבד שבקשתו תוגש לא יאוחר מ- 31 בדצמבר אותה שנה.
 5. מימושה של ההנחה שניתנה מותנית בתשלום יתרת הארנונה לפי הסדר תשלומים, המסוכם עם הרשות. לא שולמה היתרה עד לתאריך 31.12 של אותה שנה, תהא ההנחה שנקבעה בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת הארנונה.