תלונות הציבור

ממונה על תלונות הציבור: עומרי גרופר

טלפון: 09-7640244                              
פקס: 153-9-7640244    
דוא"ל: : omrip@kyair.org.il 
 
ביולי  2008 נכנס לתוקפו חוק הרשויות המקומיות (ממונה על  תלונות  הציבור). החוק ממסד את מעמד הממונה על תלונות הציבור כבעל תפקיד עצמאי ובעל סמכויות הכפופות  לחוק. במסגרת חוק זה פועל הממונה על תלונות הציבור לטיפול בכל תלונה על הרשות המקומית ומוסדותיה – על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.
מועצת כוכב יאיר-צור יגאל עושה מאמץ רב כדי לתת לתושביה את השירות הטוב ביותר.
אם נתקלת בבעיה, פנית למוקד העירוני והבעיה לא באה על פתרונה, או אם נחשפת לפעולות לא תקינות, אנחנו רוצים לשמוע ולשפר.
מועצת כוכב יאיר-צור יגאל מינתה מכוח חוק את מבקרת המועצה לתפקיד ממונה על תלונות הציבור. כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, וכן על גוף ערוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170 א(ב) לפקודת העיריות, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו. תושבים ואזרחים רשאים להגיש לנציב תלונות הציבור תלונה בכל הקשור למועצה.

אופן הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור:

  • תלונה תוגש בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני או פקס.
  • נושא תלונה הנוגע למועצה יכול להיות, בין השאר, על מעשה או מחדל שהינו בניגוד לחוק, או נעשה ללא סמכות חוקית, או בניגוד למנהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.
  • יש להבחין בין פנייה של תושב אל הרשות המקומית לבין תלונה. תושב הרשות פונה לרשות בבקשה לטפל בעניינו ומצפה שהרשות תעשה כן.
    רק פנייה שלא נענתה כלל או לא נענתה לשביעות רצונו של התושב תוגדר כתלונה, אם התושב יעמוד על כך שעניינו יבורר על ידי הממונה.

תלונות שאין לבררן:

  • תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין, או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;
  • תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;
  • תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;
  • תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, אולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;
  • תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח– 1958 [נוסח משולב]‏.