רשיון להצבת שילוט

כללי

 1. בהתאם לחוק העזר לכוכב יאיר (שילוט), התשע"ב – 2012 בדבר מודעות ושלטים – כל המפרסם שלט או מודעה, במובן שהוא נשקף לרשות הרבים ומביא לידיעת הציבור את הכתוב בשלט או במודעה, חייב בהגשת בקשה לקבלת רישיון ובתשלום אגרת שילוט. האגרה  הינה שנתית ומסתיימת ב-31 לדצמבר של כל שנה.
 2. קבלת רישיון להצבת שילוט תיעשה על פי קריטריונים אחידים אשר אושרו על ידי המועצה ובהסתמך על חוק עזר לכוכב יאיר (שילוט), התשע"ב-2012 שאושר.
 3. על בעל עסק המבקש להתקין שילוט, להגיש בקשה ע"פ הפורמט המצורף ובקשתו תידון בועדה מקצועית שהוקמה לצורך זה וקבועה בחוק, בכפוף לתשלום אגרת רישוי ע"פ חוק.

חוק עזר לכוכב יאיר(שילוט), התשע"ב-2012 ואמות מידע >

בקשת רשיון להצבת שלט

על המבקש להציב שלט להגיש בקשה על טופס המיועד לכך, לממונה על רישוי עסקים במועצה.

בבקשה יפ​ורטו:

 1. שמו ומענו של מגיש הבקשה.
 2. תרשים ובו תכנית המפרטת את הסוג, הצורה, התוכן, החומרים, המידות והמיקום של השילוט.
 3. פירוט אופן חיבור השילוט למקום הצבתו המיועד, לרבות המסגרת שעליה יוצב השילוט או המתקן האמור לשאת אותו, בצרוף המפרט הטכני שלהם.
 4. אם מבוקש שילוט הכרוך באספקת חשמל, יש לצרף לבקשה אישור חשמלאי מוסמך  המאשר כי הוא אחראי לתקינות השילוט וכי המתקן יכלול מפסק פחת.
 5. צילום השלט על רקע הבנין בו יוצב.
 6. העתק רישיון עסק לעסקים טעוני רישוי עפ"י חוק רישוי עסקים.
 7. הסכמת בעלים על הצבת שלט על הגג באזור מסחרי.
 8. פרטי יצרן השלט ומתקין השלט.

חידוש רישיון

בקשה לחידוש רישיון תוגש בכתב למחלקת רישוי עסקים 30 ימים לפחות לפני תום תוקפו ותכלול הצהרה של מגיש הבקשה, המצויה בתוספת השנייה לחוק עזר לשילוט ולפיה לא בוצע כל שינוי שהוא בשילוט, לרבות במידותיו, בתוכנו, באופן הצבתו ובשאר פרטי השילוט.

מידע שהופץ בנושא

מכתב לבעלי עסקי​ם- פברואר 2016