יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.
זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

כל​לי

 1. על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.
 2. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.
 3. בנוסף לאמור בדרישות אלו, כל שינוי בהוראת דין החל על עסקים נשואי דרישות אלו, יחול על העסקים מיום פרסום הוראת הדין ואילך ויחייב את העסק. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות החוק.
 4. בעל עסק בתחומי המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל, יפעיל את עסקו בהתאם לחוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.
 5. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את מבקש הרישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון או היתר זמני עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 6. היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים)עסקים טעוני רישוי), התשע"ג - , 2013 יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד, לכל אחד מאותם עיסוקים.
 7. בנוסף לאמור למדיניות המועצה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר ו/או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.​

הנחיות מחלקת תברוא​​ה ואיכות הסביבה

1. פינוי ומי​​חזור פסולת

 • המועצה מפנה אשפה ביתית בלבד.
 • באזור התעשיה מצפה ספיר צור יגאל על בעל העסק לרכוש מיכל אשפה נושא תו תקן, בנפח של עד 1100 ליטר.
 • במרכז המסחרי בכוכב יאיר, על בעל העסק לפנות  את האשפה למיכל איסוף מרכזי המוצב בסמוך לסופרמרקט.
 • המועצה רשאית לחייב בעלי אטליזים בהצבת מקרר לאיסוף פסולת רטובה.
 • לשם פינוי אשפה תעשייתית על בעל העסק להתקשר עם קבלן מורשה, בהתאם לסוג הפסולת ולצטייד בכלי קיבול תקניים.
 • קבלות המעידות על הפינוי כאמור,יישמרו בעסק ויוצגו על פי דרישת נותן האישור או נציג היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון.
 • לשמירת החזות הנאותה של אזור התעשיה ולמניעת מטרדים סביבתיים ותברואיים, יש למנוע אצירה של פסולת שלא בכלי אצירה המתאימים לייעודם.
 • פינוי פסולת החומר המסוכן מהעסק יתבצע אך ורק על ידי קבלן מאושר על פי כל דין.
 • פסולת רפואית: כל מי שעיסוקו כולל יצור פסולת רפואית(כגון:רופאי שיניים עצמאיים, וטרינרים וכו') גם אם לא נדרשים ברישיון עסק, חייבים לפנות פסולת רפואית לאתר מאושר, באמצעות חברה המורשית לנושא.
 • המועצה רשאית לחייב עסקים עתירי קרטון, להתקין סמוך לעסק מתקן/עמדה לאיסוף ארגזי קרטון מקופלים או דחסן.
 • על העסקים בישוב לפעול עפ"י חוק עזר לכוכב יאיר ( מניעת מפגעים ושמירת הסדר והנקיון), התשמ"ט-1988.

2. ​​גזם

 • המועצה מפנה גזם בימים א' ו-ה' בשעה 06.00. את הגזם ניתן להוציא לשטח הציבורי החל מהשעה 16:00 ביום שלפני מועד הפינוי.  גזם בתפזורת – עלים, כסחת דשא וכד', יש להניח בשקיות קשורות בלבד. במקרים של הוצאת גזם בכמויות חריגות או בימים שאינם ימי פינוי ניתן לפנות את הגזם למרכז האיסוף ברחוב הפרחים.

3. שפכ​​ים

 • תאגיד המים פלגי השרון והיחידה האזורית לאיכות הסביבה מטפלים בעסקים בעלי פוטנציאל הזרמת שפכים עם שמנים ושומנים, כגון מסעדות, מוסכים ותחנות דלק ועסקים המחזיקים חומרים מסוכנים ועסקים שיש להם שפכי תעשיה ועוד.
 • למערכת הביוב המרכזית תותר הזרמת שפכים סניטריים בלבד ולא תותר הזרמת שפכים תעשייתיים של העסק. לאור מצבו של מט"ש מזרחי ובריכות חמצון אייל, סרבו משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה (משנת 2011) לאשר קליטת שפכים תעשייתיים נוספים בבריכות חמצון אייל. עד להקמת מתקן אזורי לטיפול בשפכים "מזרחי" שיחליף את המתקן הנוכחי "בריכות חמצון אייל", תותר הזרמת שפכים סניטריים בלבד. (הגדרה "שפכים סניטריים" – שכפים שמקורם בשירותים סניטריים או במטבח, ובלבד שאם מקורם במטבח לפי טיבם וכמותם לא נדרש לגביהם טיפול מקדים לפני כניסתם למערכת הביוב. הגדרת "שפכים תעשייתיים" – הינה שפכים מתהליך עבודה של עסק/מפעל, המוזרמים מן המפעל למערכת הביוב, למעט שפכים סניטריים) חשוב לדעת: לא תותר הזרמת שפכים תעשייתיים למערכת הביוב הקיימת.
 • עיסקי מזון ועסקים אחרים המשתמשים בשמן יחוייבו להתקין מפריד שומנים. השומנים יפונו למקום מורשה ע"י חברה מתמחה. יש להציג אישור התקשרות עם חברה מפנה. המסמכים המעידים על פינוי השומנים ישמרו בעסק לתקופה של 3 שנים.
  שמן מאכל משומש יש לפנות ע"י חברה מתמחה. נידרש להציג אישור התקשרות עם חברה מפנה. שוברי הפינוי ישמרו בעסק 3 שנים.
  חל איסור מוחלט לשפוך שומנים למערכת הביוב.
 • מונע זרימה חוזרת (מז"ח)
  • מז"ח (מונע זרימה חוזרת) הוא אביזר שתפקידו להגן על רשת המים העירונית מפני כניסת שפכים או מים "מזוהמים" שאינם ראויים לשתיה.
  • בתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת)תשנ"ב-1992 מופיעים העסקים הנדרשים להתקין מונע זרימה חוזרת. התקנת המז"ח הינו תנאי לקבלת רישיון העסק. לחץ לקישור.  תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר זרימה חוזרת) (תיקון) התש"ס-2000.
  • המז"ח יותקן ע"י מתקין מוסמך ויבדק אחת לשנה. (רשימת המתקינים והבודקים המוסמכים נמצאת באתר משרד הבריאות).
  • עסקים נדרשים במז"ח לדוגמא: תחנות דלק, מפעלים, עסקי מזון, אולמות אירועים, מכבסות, עסקי דקים ועוד.
  • עסק שנדרש במז"ח רשאי לפנות למשרד הבריאות בבקשה מנומקת לקבלת פטור.

4. הדברת מ​​זיקים:

 • בעל עסק ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת הימצאות של בעלי חיים ומזיקים, לרבות יתושים, זבובים, חרקים ומכרסמים בשטח העסק.

5. עשן וריח​​ות:

 • החוק למניעת מפגעים תשכ"א 1961 קובע: "לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי סביר מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע או עלול להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.
 • תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל) התשמ"ג-1983, קובעות: "איוורור טבעי או מלאכותי, הרחקת אדים, קיטור וריחות בלתי רצויים אחרים מכל מבני בית האוכל... המנהל רשאי לדרוש התקנת מינדף המכיל כיפה ומפוח מעל כל מתקן בישול, אפיה או צליה או מתקנים  נוספים למניעת הפצת ריחות אל הסביבה".
 • בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות כתוצאה מיצור, קלייה, אפיה, טיגון, צליה וכד' יגיש ליח' האזורית לאיכות הסביבה בשרון, תוכנית רעיונית ובה יפורטו כל האמצעים למניעת זיהום אויר ומניעת ריחות.
 • כל עסקי המזון בהם מתקיימים תהליכים אלו, חייבים להתקין מערכת למניעת זיהום אויר ולמניעת מטרדי ריחות, הכוללת מינדף מעל כל אזור העבודה אשר יחובר למערכת סינון וקליטת ריחות ועשן. המינדף יהיה מחובר לארובה שגובהה לפחות 2 מ' מעל גג המבנה שבו נמצא בית האוכל. (בנית ערובה מחייבת הוצאת היתר בניה).

6. זיהום​​ אויר:

 • מפעלים ועסקים העוסקים בייצור הכרוך בפסולת שנוצרת בתהליך הייצור כמו עיבוד שבבי, נגריות וכו' ידרשו להתקין מערכות לתפיסת חומרי הפסולת והחלקיקים והעברתם למיכלי איחסון בצורה אוטומטית.
 • עסקים העוסקים בצביעה  לרבות מסגריות ונגריות יבצעו את תהליך הצביעה בחדר  סגור שבו קיימת מערכת יניקה וטיפול בפליטות לאוויר, כך שבעל העסק יעמוד בכל ערכי הפליטה הנדרשים בחוק אוויר נקי ותקנותיו.
  בעל העסק יפעיל את מערכת היניקה והטיפול, בכל עת בה מתבצעת פעולת צביעה.
 • עסקים המייצרים אבק וחלקיקים קטנים לסוגיו ידרשו להתקין שואבי אבק ומערכות למניעת התפזרות האבק אל מחוץ לבית העסק ובתוכו.

7. רע​​ש

 • מתקני קירור ומיזוג אויר יוקמו במסתורים למניעת רעש סביבתי.
 • עסקי השמעת מוסיקה, בידור והופעת אומנים ידרשו לבצע סידורים אקוסטיים ולהתקין אמצעים אקוסטיים לבידוד מוחלט של בית העסק, כך שלא ישמע רעש בכל עוצמה שהיא אל מחוץ לכותלי העסק.
 • בית העסק יידרש להציג דו"ח אקוסטי של מומחה מוכר ע"י היח' האזורית  לאיכות הסביבה ולהוכיח שבוצעו כל דרישותיו.
 • חל איסור מוחלט על הפעלת רמקולים הנשמעים אל מחוץ לכותלי העסק בכל עוצמה שהיא. לאחר השעה 23.00 השמעת מוזיקה אסורה לחלוטין.
 • עסקים העוסקים בייצור הכרוך בגרימת רעש ידרשו גם הם בביצוע סידורים אקוסטיים כנדרש ולעיתים גם בהגשת דו"ח אקוסטי.
 • אם מותקנת בעסק מערכת אזעקה-יש לציין במקום בולט את פרטי האחראי לאחזקת המערכת ומספר הטלפון שלו.
 • "אולם שמחות" או "גן אירועים" – חייבים בהתקנת מד רעש בהתאם לתקנות רישוי עסקים. (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים),התשס"ו-2006.
 • הוראות התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)התש"ג-1992
 • חוק עזר לכוכב יאיר(מניעת רעש),ה​תשנ"א-1991

8. אס​​בסט

 • בעל עסק, אשר בתחומו קיימים חומרים מכילים אסבסט, כגון לוחות אסבסט צמנט גלילים ו/או שטוחים, צינורות, בידוד טרמי ו/או אקוסטי וכד', מחויב לפעול בהתאם להוראות החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011 ותקנות שהותקנו או יותקנו מכוחו, לרבות גילוי, רישום, דיווח, הסרה ותחזוקה שותפת נאותה.

9. חניית רכ​​​בים כבדים

 • לא תותר חניית רכבים כבדים, רכבים להובלת חומרים מסוכנים, פסולת ו/או ביוב ברחבי הרשות ובחניוניה למטרת חניית לילה, אלא באזור התעשייה או במגרש ייעודי שיוגדר על ידי הרשות.

שעות פתי​חת עסקים

שעות פתיחת בתי קפה, מסעדות וכל בית אוכל אחר הטעון רישיון לפי חוק רישוי עסקים, פרט ליום כיפור:
 • בימים א'-ו' מהשעה 06.00 עד 24.00.
 • בימי שבת ומועדי ישראל – ללא הגבלה. (לצריכה במקום בלבד)​
חנויות , משרדים ומפעלים:
 • ימים א'-ה' מהשעה 06.00 עד 23.00.
 • יום ו' – עד חצי שעה לפני שקיעת החמה.
​​