על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות) וגם הדרישות של "רשות הרישוי" - במקרה זה מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל.
המפרט האחיד של מועצה מקומית כוכב יאיר-צור יגאל מורכב משני חלקים:
 1. דרישות כלליות מעסקים
 2. דרישות פרטניות מעסקים.
בעל עסק – בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד מהשלבים המוזכרים לעיל:
 • שלב 1: קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסויים, המופיעים באתר ממשל זמין .
 • שלב 2 : קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של המועצה בפרק דרישות כלליות מעסקים.
  יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים" הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.
  באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מדרישות אלו רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.
 • שלב 3: קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל בפרק דרישות פרטניות מעסקים.
  באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.
 
​​