​​עפ"י הת.ב.ע. המאושרת של אזור התעשיה מצפה ספיר מותרים השימושים הבאים:

 1. אזור למסחר. (צבוע אפור בת.ב.ע)
 2. אזור לתעשיה רגילה, מלאכה, איחסון והספקה. (צבוע בסגול בת.ב.ע)
 3. שטח למבני ציבור. (צבוע חום בת.ב.ע)

ת.ב.ע שד/1002/9 מאושרת

​א.ת. מצפה ספיר עפ"י גושים וחלקות מעודכנים (לידיעה בלבד, לא סטטוטורית)

בתחום התכנית יותרו השימושים בתנאי שיעמדו בדרישות תיכנוניות וטכנולוגיות המבטיחות מניעת מפגעים סביבתיים ועמידה בהוראות ובדיני איכות הסביבה.

באזור המיועד לתעשיה לא תותר כניסת מ​פעלים חדשים שעיסוקם כמפורט להלן:

 1. תעשיית נייר בסיסית.
 2. תעשיית טכסטיל בסיסית (אשפרה וצביעה)ועורות.
 3. תעשיית מוצרי בניה-מלט, בטון ומוצריהם.
 4. תעשיה כבדה ותעשייה כימית כבדה.
 5. ייצור חומרי הדברה.
 6. ייצור חומרי נפץ.
 7. שירותי תברואה ועיבוד אשפה, כולל תחנת מעבר.
 8. משחטות, בתי מטבחיים.
 9. אחסון חומרים מסוכנים.
רשות הרישוי תהיה רשאית בכפוף לקבלת אישור מקדים בכתב, ממשרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה להתיר כניסת מפעלים הנמנים על הרשימה לעיל, באם יגישו תכניות וחומר מקצועי המוכיחים כי הפעילות המתוכננת במפעל והאמצעים הנילווים לה (מתקני טיפול, אמצעי ניטור ובקרה, נוהלי הפסקת פעילות וכד') מבטיחים מעל לכל ספק, עמידה בדרישות תקני הפליטה ובתקנים הסביבתיים גם במצבים של תקלות.

רשות הרישוי והרשות הסביבתית המוסמכת, יהיו רשאים לאסור כניסת מפעלים שאינם נימנים על הרשימה לעיל, באם יתברר על בסיס דוחות מוקדמים ומידע מפורט, כי העסק עלול לגרום למטרדים ומפגעים סביבתיים שאינם ניתנים לפיתרון במסגרת אמצעים פנים מפעליים, או שפוטנציאל הפליטה של מזהמים מחוץ לגבולות המפעל, או פוטנציאל הסיכון הסביבתי הנובע מהמפעל, עלולים לחרוג מהמגבלות או מההתקנים הסביבתיים שנקבעו בגבולות אזור התעשיה.

שימושים מותרים - מרכז מסחרי כוכב יאיר

במרכז המסחרי בכוכב יאיר מותרת פעילות מסחרית  (חנויות ובתי אוכל) ומשרדים.​