שלב א' - מידע מוקדם

באפשרותך לפנות למחלקת רישוי עסקים לצורך קבלת מידע מוקדם בדבר העסק המבוקש, הכולל  מידע כללי,בדיקה בנוגע לצורך ברישיון עסק, ובדיקה בנוגע לצורך בתוכנית עסק . בנוסף ניתן לקבל מידע על דרישותיהן של הרשויות השונות לעסק המבוקש.

המידע שניתן במסגרת הגשת בקשה למידע מקדמי כולל:

 • מידע כללי
 • בדיקה בנוגע לצורך ברישיון עסק
 • בדיקה בנוגע לצורך בתכנית עסק
 • מידע ספציפי נוסף

המידע הכללי שניתן כולל:

 • מידע לגבי תהליך הגשת הבקשה לרישיון עסק.
 • מידע לגבי גורמי הרישוי שאישורם נדרש לצורך קבלת הרישיון.
 • מידע לגבי טפסים ומסמכים הנדרשים להגשת הבקשה. ההנחיות למסמכים מותאמים לפי סוג העסק, מיקומו וסיבת הבקשה

מהי בדיקה בנוגע לצורך ברישיון עסק?

בבדיקה בנוגע לצורך ברישיון עסק מוגדר סוג העסק על פי צו רישוי עסקים.
 • במידה ונדרש רישיון –יימסר לך מידע על תהליך הוצאת רישיון לעסק, כולל הליך הבקשה והפניית הבקשה לגורמי הרישוי. 
 • במידה ולא נדרש רישיון – יסתיים הטיפול. בכל מקרה, גם כאשר העסק אינו נדרש לרישוי עסק, יש לעמוד בדיני התכנון והבניה ובחוקי  העזר העירוניים וכל חיקוק רלוונטי אחר.

מהי בדיקה בנוגע לצורך בתכנית עסק?

במקרה שהעסק הינו עסק חדש - יש צורך בהכנת תוכנית לעסק. באפשרותך להיעזר במחלקת רישוי עסקים לצורך קבלת מידע בנוגע לתוכנית ואופן הגשתה למועצה. במידה ובמקום היה עסק קודם, ניתן לנסות ולאתר את התכנית של העסק הקודם.

מה כולל המידע הספציפי הנוסף?

 • התאמת שטח העסק לשימוש הנדרש.
 • צווי סגירה ותלונות שכנים ורשויות שניתנו לעסק הקודם שפעל במקום.
 • אינדיקציה על הליכים משפטיים קיימים רלוונטיים.
 • מתן התראה בדבר האפשרות בהוצאת היתר שימוש חורג על פי חוק התכנון והבנייה. הסבר בנוגע לבעיות רישוי צפויות לאור בקשות רישוי קודמות.
 • הנחיות להכנת תכנית עסק חדשה או פטור מתכנית חדשה , אם הועברה הבעלות ויש המשכיות בעסק ללא שינויים מבניים.

מהו מידע מקדמי?

על פי חוק רישוי עסקים, באפשרותך לקבל מידע בכתב מוסמך ומלא על דרישותיהן של הרשויות השונות מהעסק המבוקש. המידע ניתן תוך 30 יום מיום הגשת הבקשה.
הינך מתבקש לבדוק האם תהליך הרישוי יכלול גם תהליכי רישוי על הבניה בשל אחת מהסיבות הבאות:
 • העסק יידרש לאישור שימוש חורג.
 • אין התאמה בין העסק להיתר הבניה.

במידה וקיימת חריגת בניה, עליך להסדיר את נושא רישוי הבניה מול הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה אפק לעסקים בכוכב יאיר, או לועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון, לעסקים בא.ת. מצפה ספיר בצור יגאל.

שלב ב' - תכנון העסק והכנת תוכנית

על תוכנית העסק להתבסס על חוק התכנון והבניה, תקנות רישוי עסקים והוראות כלליות, באפשרותך לתאם מראש עם הממונה על רישוי עסקים לצורך קבלת הנחיות בכל הנוגע לתכנון העסק המבוקש.
לנוחיותך רצ"ב קישור לדף מתכלל שיסיע לך להכין המסמכים הנדרשים בעת הגיעך להגיש בקשה לפתיחת עסק. להורדת הדף לחץ כאן>>

מה יש לכלול בתוכנית עסק? התכניות יכללו את המפורט להלן:

תוכנית העסק (גרמושקה) חתומה בידי "בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתו בחוק במספר עותקים (בין 3-4 בהתאם לאופי העסק). בעל מקצוע מוסמך הוא אדריכל או מהנדס אזרחי (בניין) הרשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאים.
התוכנית תכלול:
 • תרשים סביבה: בקנה מידה של  1:2500 של החלקה בה העסק נמצא , גבול המגרש יודגש בקו אדום עבה.
 •  מפה מצבית: בקנה מידה של 1:250 בה מתואר המגרש בו נמצא העסק עם כל מתקניו, המגרש יסומן בקו עבה אדום.
 • תכנית העסק: בקנה מידה 1:100 בה יתואר העסק בכל פרטיו: תכנון פנימי, סימוני מידות אורך ורוחב, פתחים ופינות, גובה פנימי של המבנה, פירוט חדרי העסק וייעודם, תכנון הריהוט, המערכות השונות והמתקנים הפנימיים , לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומנים, מתקני אוורור ומיזוג אויר, מיקום קבועות סניטאריות, שירותים ,  מערכות קולטי עשן, ריח, מתקנים לאצירת אשפה ומחזור, ארובה, מז"ח.
 • חתכים: שני חתכים לפחות של העסק, ניצבים זה לזה החתכים יתארו את המבנה האנכי של העסק.
 • לבתי אוכל: יידרש סידור פנים העסק (בקנה מידע של 1:50) . לינק- פרשה טכנית
   תוכניות מורכבות ותוכניות של עסקי מזון מומלץ לקבל חוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות.
 • לעסקים להם פוטנציאל למטרדים ומפגעי זיהום אויר תידרש בדיקה ואישור מוקדם של היחידה הסביבתית עבור סידורים ומערכות למניעת מטרדים, כולל בור מפריד שומנים.
 • אשפה: בעסקים להם אשפה רבה יידרש אישור התוכניות ע"י מח' התברואה לגבי סידורי פינוי אשפה, פירוט מתקני האשפה ודרך  הוצאתם לרחוב.

   מידע מוקדם לכמות מיכלי האשפה והמחזור הדרושים לפי סוג עסק ניתן לקבל במח' ש.פ.ה במועצה.

כל עסק המשמש את הציבור חייב לעמוד ב"חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" -  ובעל העסק נדרש בתוכנית העסק להחתים מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה – שאכן בוצעו בעסק כל הסידורים הנדרשים לאנשים עם מוגבלויות.
יש לחבר את התוכנית על פי הסדר הבא: דף ריכוז נתונים לתוכנית לרישיון עסק
 • תרשים סביבה
 • תרשים מגרש
 • תרשים העסק בקנה מידה כמפורט בהנחיות להכנת תוכנית עסק
 • חתכים

דגשים מיוחדים לתוכנית עסק:

התכניות יוגשו בגיליון אחד רציף – מקופל כ"גרמושקה" – בארבעה עותקים.

שלב ג' - הגשת בקשה

תהליך קבלת רישיון עסק, מהם המסמכים הנדרשים, תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק, מהו תהליך בדיקת הבקשה ואישורה, סטאטוס טיפול הבקשה.

באלו מקרים יש להגיש בקשה לרישיון עסק?

עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח.

על הגשת הבקשה לרישיון לכלול:

 • טופס הגשת בקשה לרישיון חתום על ידי מבקש הרישיון עם חותמת החברה לעסק של חברה בע''מ- להורדת הטופס לחץ כאן.
 • דף ריכוז נתונים לתוכנית העסק- להורדת הטופס לחץ כאן.
 • תוכנית עסק (קיימת או חדשה) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך ומאושרת על ידי מהנדס התכנון.
 • תוכנית בטיחות (בהתאם להנחיות מהנדס תכנון אם יידרש).
 • שובר תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק חתום בקופת המועצה (את השובר ניתן לקבל במח' רישוי עסקים).
 • מספר לקוח בארנונה - מספר חוזה ארנונה.
 • חוזה שכירות.
 • תעודת זהות + צילום תעודת הזהות.
 • אישור רשם החברות + מינוי מנהלים בחברה (רק לעסקים שהם חברה בע"מ.
 • מסמכים מצורפים נוספים שנדרשו על ידי מח' רישוי עסקים.

יש להקפיד על מילוי טופס הבקשה במלואו, לרבות פרטים ליצירת קשר עם בעל העסק - דוא"ל ומספר טלפון נייד. את הבקשה יש למסור במחלקת רישוי עסקים.

מה נדרש לעשות במקרה של העברת בעלות כאשר בעל העסק נפטר ויש במקומו יורשים?

עברת בעלות לעסק מחייבת הגשת בקשה להחלפת בעלים, עם כל המסמכים הנדרשים להגשת בקשה.בקשה להחלפת בעלים שהם יורשים של בעלים קודמים, נדרשים להציג מסמכים נוספים לטופס הבקשה והם: עברת בעלות לעסק מחייבת הגשת בקשה להחלפת בעלים, עם כל המסמכים הנדרשים להגשת בקשה.בקשה להחלפת בעלים שהם יורשים של בעלים קודמים, נדרשים להציג מסמכים נוספים לטופס הבקשה והם:
 • תעודת פטירה.
 • צוואה שבו מציינים מי הם היורשים החוקיים, או מכתב מעו"ד המאשר מי הם היורשים.

כיצד מחושב תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק?

התשלום מחושב בעבור כל פריט רישוי הנכלל בבקשה עפ"י הקבוע במשרד הפנים.

לאחר הגשת הבקשה לרישוי עסק, יינתן אישור על הגשת הבקשה בו יפורטו כל העיסוקים בהם יטפלו הגופים השונים, ומגבלות כלליות הנוגעות לעסק.

בדיקת הבקשה ואישורה לצורך המשך התהליך

רשות הרישוי תדון בבקשה בתוך 21 יום ותחליט באשר להמשך תהליך הרישוי. במקרה של החלטה להפסיק בתהליך הרישוי, יימסר למגיש הבקשה סירוב וינומקו הנסיבות לסירוב.

רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון אם לא צורפו לבקשה המסמכים הדרושים. הסירוב יימסר בכתב ומנומק.

אישור הבקשה בידי גופי הרישוי

לאחר קליטת הבקשה בידי רשות הרישוי, תועבר הבקשה לקבלת חוות דעת של כל גופי הרישוי, נותני האישורים הנדרשים על פי הצו וגורמים נוספים על פי הצורך.

מיהם הגופים המאשרים הוצאת רישיון עסק?

על פי חוק רישוי עסקים ותקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) , נדרש העסק לקבל את אישורם של גופי רישוי רשותיים ושל "נותני אישור", שהם משרדים ממשלתיים שנקבעו בחוק רישוי עסקים, ואישורם הוא תנאי לקבלת רישיון העסק.
הבקשה לרישיון עסק מוגשת לרשות הרישוי הרשותית, ולבקשה יש לצרף תכנית עסק חתומה בידי "בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתו בחוק. בעל מקצוע מוסמך הוא אדריכל או מהנדס אזרחי (בניין) הרשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאים.

גופי רישוי מקומיים שאישורם נדרש:

 • המחלקה לרישוי עסקים.
 • מח' ש.פ.ה. והתברואה בכל הנוגע לסידורי אשפה ומחזור.
 • וטרינר העירוני בהתאם לצורך.
 • היחידה הסביבתית בכל הנוגע להיבטים סביבתיים מפגעים רעש, זיהום אוויר.

גופים ממשלתיים שאישורם נדרש:

צו רישוי עסקים קובע את נותני האישור הנדרשים לכל עסק.

נותני האישור הממשלתיים הם: 

משרדי ממשלה נוספים שאישורם יידרש לעסקים מיוחדים:

כל גוף רישוי יערוך ביקורת בעסק ויכין דוח על הנושאים המחייבים תיקון. על מנת שבעל העסק ידע מראש מה ייבדק ובאילו תנאים על העסק לעמוד, הביקורות תתבססנה על רשימת תיוג ומפרטים אחידים המותאמת לסוג העסק ולבקשות בעל העסק.
לתשומת לבך: רשות הרישוי תקבע את הגופים שאישורם נדרש לרישיון לעסק, והיא תפנה אליהם את הבקשה לקבלת חוות דעת.

כיצד מתקבלות תשובות גופי הרישוי השונים?

תשובות גופי הרישוי השונים ישלחו באמצעות הדואר ודואר אלקטרוני.
ניתן לעקוב אחר התהליך ולצפות בתשובות גם באמצעות אתר האינטרנט הרשות (האתר נמצא בתהליך בנייה).
מערכת זו נועדה לשימוש בעל העסק ומגיש הבקשה לרישוי עסק, ופעילה מרגע פתיחת הבקשה. במערכת ניתן לקבל מידע אודות פרטי הרישוי, סטאטוס תחנות הרישוי והסבר מפורט אודות הסטאטוס. לצורך כניסה למערכת יש להצטייד במספר תיק הרישוי ומספר תעודת זהות של בעל העסק או ח.פ.

מהם סוגי סטאטוס הבקשה השונים של גופי הרישוי?

לאחר בדיקת כל גורמי הרישוי, יתקיים אחד מהמצבים הבאים:
 1. אישור: במידה וכל גורמי הרישוי מאשרים – תפעל רשות הרישוי להוצאת רישיון עסק.
 2. תנאים מוקדמים (סטאטוס "טיפול"): במידה וחלק מגורמי הרישוי אישרו אך הציבו תנאים – יש להוכיח עמידה בתנאים אלה  באמצעות תיקון הליקויים. עם הוכחת העמידה בתנאים (באמצעות ביקור בעסק לבדיקת הליקויים), ניתן לקבל רישיון. חשוב מאוד: יש למלא את דרישות הגופים השונים במהירות ולדווח להם על תיקון הליקויים בתוך 21 יום. אם נדרש זמן נוסף, יש להודיע לגוף הרישוי ולקבל את אישורו. לאחר 30 יום עלול גוף הרישוי להודיע על סירובו למתן רישיון עקב אי מילוי הדרישות.  את הדיווח על  תיקון הליקויים מומלץ לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני ישירות לנותן האישור.
 3. סירוב: במידה ואחד או יותר מגורמי הרישוי מחזירים סירוב – לא ניתן לקבל רישיון. במקרים אלה יש להסדיר את הנושא מול כל גורם   רישוי שסירב. אם אחד מגופי הרישוי יודיע על סירובו למתן רישיון, רשות הרישוי תודיע על כך למגיש באמצעות מכתב.   סירוב – עלול  לגרור את בעל העסק לתביעה לבית המשפט בגין ניהול עסק בלי רישיון ובמקרים של סכנה מיידית לבריאות,או  בטחון ובטיחות הציבור יינתן צו סגירה לעסק.
 4. היתר זמני: רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני לתקופה מוגבלת לצורך השלמת דרישות גורם הרישוי ובתנאי שגורם האישור אישר מתן ההיתר. היתר זמני תמיד יהיה מוגבל בזמן (לתקופה שלא תעלה על שנה).

רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני בנסיבות הבאות:

 • נתקבלו אישורי כל הגופים, ואחד מהם אישר מתן היתר זמני בלבד.
 • חלפו 30 יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגופים השונים והם לא השיבו, וחלפו עוד שבעה ימים לאחר שנשלחה להם תזכורת ולא השיבו – רואים אותם כאילו אישרו מתן היתר זמני עד תקופה של שנה. ההחלטה הסופית על מתן ההיתר היא בסמכות  רשות הרישוי בלבד ואינה אוטומטית.
 • הוגשה בקשה להחלפת בעלות וצורף לה תצהיר כי לא חל כל שינוי בעסק, בתכניות ובסוג העיסוק.
 • הרישיון התקופתי לא חודש בידי הגופים המאשרים, והם טרם השיבו לפנייה אליהם.

הזכות להשגה:

מבקש רישיון או בעל עסק רשאי להגיש השגה, שהיא בעצם ערעור על סירוב למתן רישיון או היתר זמני או היתר מזורז, ועל תנאים או  מסמכים הנדרשים ממנו.
השגה תוגש בטופס 9 בתקנות רישוי עסקים, להשגה יצורף אישור על תשלום אגרה.
לא ניתן להגיש השגה על דרישה שנקבעה בחיקוק, כולל בחוק עזר עירוני.
רשות הרישוי אינה רשאית לקבל השגות על דרישות או על החלטות של נותני האישור. יש להפנות את המשיגים להגיש השגה לנותן  האישור הרלוונטי. דרכי הגשת השגה לנותני האישור השונים יפורסמו באתר האינטרנט ממשל זמין.
פרטים והרחבה בנושא השגה מופיעים בתקנות רישוי עסקים פרק ד 2.

היתר לשימוש חורג

במהלך הבדיקה ההנדסית לעיתים נמצא כי השימוש המבוקש לעסק אינו תואם את השימוש על פי היתר הבניה או את רשימת השימושים המותרים על פי תוכנית המתאר המוטל על המקום (תב"ע). לשם כך, נדרש בעל העסק להוציא היתר לשימוש חורג מאת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
הטיפול בקבלת היתר לשימוש חורג הוא באחריות בעל העסק ויתבצע מול הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה אפק לעסקים בכוכב יאיר ומול הועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון לעסקים בא.ת. מצפה ספריר בצור יגאל ,במסגרת תהליך הרישוי, לבקשת בעל העסק.

דוגמאות למקרים המצריכים היתר שימוש חורג: הפיכת דירת מגורים למספרה, שינוי מבנה תעשייה למסעדה ועוד.

שלב ד' - הנפקת הרישיון

מידע על סוגי הרישיונות שמנפיקה הרשות, תנאים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון העסק, תהליך הוצאת רישיון עסק או היתר זמני,מתי וכיצד מתבצע הליך חידוש רישיון תקופתי ומה מחייבים שינויים בעסק או שינוי בעלות.

סוגי הרישיונות שמוציאה רשות הרישוי:

 1. היתר זמני: היתר לניהול העסק שתוקפו לא יעלה על שנה ובו ייקבעו התנאים, שבמידה וימולאו, רשות הרישוי תוכל להעניק רישיון עסק. היתר זמני יינתן לעסק שטרם השלים את כל הדרישות של גופי הרישוי ובתנאים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א- 2000.
 2. רישיון לעסק:
 • רישיון תקופתי: רישיון שיינתן לתקופה של שנה אחת ,שלוש שנים , חמש שנים, עשר שנים או חמש עשרה שנים. רישיון עסק תקופתי שיחודש מעת לעת לא יהיה תקף ללא תשלום האגרה הקבועה.
 • רישיון זמני (מטבעו): רישיון שיינתן לעסק שהוא זמני מטבעו כמו אירוע חד-פעמי, קרקס וכיוצא באלה. תוקפו של הרישיון נקבע בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א- 2000 והוא משתנה מעת לעת.
 • היתר מזורז: היתר הניתן למספר עסקים מצומצם עפ"י הקבוע בצו רישוי עסקים. עסקים אלו יוכלו לקבל היתר תוך 21 יום מיום הבקשה באם ימלאו אחר דרישות החוק.
 • כפל רישיון: כפל רישיון ניתן לבעל עסק המצהיר שהרישיון שהיה ברשותו והוא בתוקף אבד או  נשרף או נרטב וכד', או במקרה שלא   קיבל את הרישיון בדואר. הנפקת כפל רישיון כרוכה בתשלום של מחצית מאגרת הרישוי.
עבור עסק שאושר לו היתר לשימוש חורג, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש החורג.

טופס הרישיון

ברישיון שיינתן מטעם רשות הרישוי יצוינו הפרטים הבאים: העיסוקים המותרים בעסק על פי החוק והסכמת רשות הרישוי, שמות הבעלים הרשומים בעסק, שטח העסק, כתובת העסק, תוקף הרישיון ותוקף שימוש חורג (במידה וקיים).
בנוסף לאלה – ייכתבו ברישיון התנאים שקבעו רשות הרישוי ונותני האישור לניהול העסק, דרישות שיש למלא במהלך ניהול העסק.

חוק רישוי עסקים קובע שלושה סוגי תנאים:

 1. תנאי מוקדם: תנאי מוקדם הוא תנאי שמציבים רשות הרישוי או נותני האישור בטרם ניתן הרישיון וחובה לקיימו בטרם יינתן רישיון העסק.
 2. תנאי ברישיון: תנאי ברישיון או בהיתר הזמני. יש לקיימו דרך קבע בעת הפעלת העסק.
 3. תנאי נוסף ברישיון: תנאי שיתווסף לרישיון מטעם רשות הרישוי לאחר שהוצא רישיון לעסק.
לבעל העסק יש אפשרות לערער על התנאים שנקבעו, כולם או מקצתם, בפני רשות הרישוי, ואם לא נענה יוכל לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים.

הוצאת רישיון עסק או היתר זמני

מרגע שכל גורמי הרישוי אישרו, מח' הרישוי תנפיק את הרישיון ותשלח הודעת דוא"ל לבעל העסק כדי ליידע אותו כי הרישיון שלו אושר. בעל העסק חייב לחתום על שובר התשלום, ובו הצהרה כי לא חלו שינויים בעסק לעומת הפרטים שאושרו. רישיון זמני יימסר לבעל העסק עפ"י תיאום מראש, לאחר שחתם על תצהיר לפיו הוא קרא והבין את כל התנאים שיש למלא על מנת שיהפוך ההיתר הזמני לרישיון עסק רגיל.
רישיון העסק הינו בר תוקף רק לאחר ששולמה האגרה בשובר התשלום (וצורפה לרישיון).

הצגת הרישיון בעסק

 • על פי התקנות, יש להציג את הרישיון במקום גלוי בעסק לעיונו של כל לקוח.
 • חידוש רישיון תקופתי.
תוקפו של רישיון תקופתי נקבע על פי תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א-2000, והוא יירשם בטופס הרישיון.
90 יום לפני תפוגת תוקף הרישיון תפנה רשות הרישוי מיוזמתה לכל גופי הרישוי שאישורם נדרש, ותבקש את חוות דעתם בדבר חידוש הרישיון.
כל אחד מגופי הרישוי יפנה לעסק ביוזמתו, יערוך ביקורת בעסק וייתן את אישורו להארכת תוקף הרישיון, או שיודיע לבעל העסק ורשות הרישוי מהם התנאים והדרישות לאישור.
על בעל העסק למלא במהירות את הדרישות ולהודיע לעורך הביקורת על תיקון הליקויים שנמצאו בעסק. תיקון הליקויים במהירות ודיווח בזמן לעורך הביקורת הם תנאי הכרחי לחידוש הרישיון.
לעסק שלא יבצע את דרישות גופי הרישוי, תישלח הודעת סירוב, ובעקבותיה תוגש נגד בעל העסק תביעה משפטית בגין ניהול עסק ללא רישיון.
כשיאושר החידוש יוזמן בעל העסק לקבל את הרישיון.
לרישיון יצורף שובר לתשלום האגרה בבנק. רישיון ללא חותמת הבנק או הדואר המעידה על תשלום האגרה, אינו בר תוקף.
שינויים בעסק: כל שינוי בעסק קיים מחייב הגשת בקשה חדשה לרישיון עסק.

שינויים בעסק כוללים:

 • תוספת או צמצום בשטח העסק.
 • שינויים פנימיים וחיצוניים בתכנית העסק.
 • תוספת או צמצום של סוגי העיסוקים.

שינוי בעלות:

שינוי בעלות מהווה כל העברה של בעלות או ניהול בעסק לאדם או לגוף אחר מזה הרשום ברישיון העסק או בבקשה לרישיון:
 • תוספת של שותף בעסק.
 • פרישה של שותף מן העסק.
 • העברת הבעלות לאחר.
 • הכנסת מנהל קבוע לעסק.
 • שינוי שם החברה אצל רשם החברות.
 • מכירת הזכויות לחברה אחרת.
סגירתו של העסק או העברתו לאחר מחייבת הודעה של בעל העסק למח' רישוי עסקים.

טלפונים של נותני האישור:

 • רכז רישוי עסקים משטרת טייבה 09-7612422
 • לשכת הבריאות הנפתית פתח תקוה 03-9051811
 • שירות המזון מחוז המרכז 08-9788650
 • המשרד להגנת הסביבה מחוז המרכז 08-9788800
 • היחידה האזורית להגנת הסביבה-רעננה 09-7714179
 • משרד הכלכלה 03-5125277
 • מנהל החינוך – קייטנות ומכוני כושר 03-6896428
 • ועדה מקומית לתכנון ובניה מצפה אפק 03-9302051
 • ועדה מקומית לתכנון דרום השרון 03-9000560
 • משרד החקלאות באמצעות וטרינר המועצה 09-7492332

עוד גופים לעסקים מיוחדים:

 • משרד התחבורה – לעסקי הובלה וטיפול ברכב
 • משרד התשתיות – עסקי דלק וגז​