• ​קבלת קהל: בימים א'-ה' בתיאום מראש

בעל עסק יקר,

רישיון עסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצע​ים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק, עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב ובעל העסק.
חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 ותקנותיו, נועד להבטיח קיום מטרות אלו:
  • איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצויות.
  • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
  • מניעת סכנות של מחלות ומניעת זיהום
  • בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים
  • קיום דינים הנוגעים לתכנון ובניה ולדיני כבאות.
הסדרת רישיון העסק מבטיחה כי בעסק נעשו הסידורים המתאימים ובין השאר סידורי כיבוי אש, בטיחות המבנים, קיום תנאי תברואה נאותים, מניעת מטרדים לסביבה וכו'.

אנו ממליצים לבדוק את החובה בהוצאת רישיון עסק טרם פתיחתו ולא לבצע שום צעדים בעלי משמעות כלכלית, לרבות שינויים בעסק קיים, לפני בדיקה ואימות שאכן ניתן להוציא רישיון עסק בכתובת או במקום המיועד.
הרישיון ניתן לבעלי העסק המנהלים בפועל את העסק או האחראים לניהולו (אין קשר הכרחי בין בעלי העסק ובעלי הנכס). הבעלות של העסק מוגדרת לפי הרשום בטופס הרישיון שהוצא מטעם המועצה.
בתחום השיפוט של המועצה קיימות 2 תכניות בנין עיר שונות המגדירות את ייעודי הקרקע לשימושים באזור התעשיה בצור יגאל ובמרכז המסחרי בכוכב יאיר.
כל בקשה לרישיון עסק המוגשת למח' רישוי עסקים חייבת לעבור ב​דיקה וחוות דעת הועדה המקומית באשר לשימושים המותרים במקרקעין שבתחומם מבוקש רישיון העסק.

המועצה המקומית כוכב יאיר - צור יגאל פועלת כמיטב יכולתה לסייע לבעלי עסקים להשגת האישורים הדרושים מהגורמים הרלבנטיים על מנת להבטיח את הפעילות בעסקים כמתחייב בחוק.
יחד עם זאת, המועצה מצפה מבעלי העסקים לשיתוף פעולה מלא בדרך להוצאת רישיון העסק, להקפיד על מעקב השגת האישורים ו/או טיפול והשלמת דרישות המשרדים השונים וזאת על מנת להגיע בסופו של דבר להנפקת רישיונות עסק והבטחת הפעילות בתנאים ראויים, לטובת הציבור כולו.
​​