הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי 3.21 - לכידת כלבים משוטטים ושירותי מכלאה

מספר המכרז
קטגוריה
עלות מסמכי המכרז
תיאור המכרז

תיאור המכרז

 1. מועצה מקומית כוכב יאיר – צור יגאל מזמינה בזאת הצעות לשירותי לכידת כלבים משוטטים במועצה המקומית כוכב יאיר - צור יגאל.
 2. כל מציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד לטובת המועצה בגובה 10,000 ₪ (להלן: "הערבות להצעה") שתעמוד בתוקף עד לתאריך 30.6.2021. (המחאות פרטיות ו/או שטרות לא יתקבלו). 
 3. לא יתקיים כנס מציעים/ סיור קבלנים.
 4. את ההצעה, לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז מס' 3/2021.
 5. את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים לו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש החל מיום 24.3.21 ועד למועד אחרון להגשת ההצעות, בטלפון במחלקת גבייה במועצה או בדואר ישראל בזמני קבלת קהל (ע"י שובר תשלום) או במסחר אלקטרוני באתר המועצה, וזאת תמורת תשלום בסך 500 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.לרכישת המכרז באופן מקוון לחצו כאן
 6. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
 7. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך משא ומתן עם המציעים, בכפוף להוראות הדין.
 8. את ההצעות יש להניח בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה, מרכז מסחרי כוכב יאיר לא יאוחר מאשר יום חמישי 22.4.21 בשעה 12:00 (להלן: "המועד האחרון להגשה").

בכבוד רב, 

יובל ארד
ראש המועצה המקומית 
כוכב יאיר-צור יגאל​

לפרטים נא לפנות ל-
תאריך אחרון להגשה
קובץ
קבצים מצורפים
מספר המכרז:3/21
תאריך אחרון להגשה:22/04/2021
עלות מסמכי המכרז:500 ש"ח
קובץ:לצפייה במכרז 3.21 לכידת כלבים

לפרטים נא לפנות ל-

​עינבל מיכלוביץ-יוגב, לשכת מנכ"ל: inbal@kyair.org.il​ או בטלפון: 09-7640203תיאור המכרז

 1. מועצה מקומית כוכב יאיר – צור יגאל מזמינה בזאת הצעות לשירותי לכידת כלבים משוטטים במועצה המקומית כוכב יאיר - צור יגאל.
 2. כל מציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד לטובת המועצה בגובה 10,000 ₪ (להלן: "הערבות להצעה") שתעמוד בתוקף עד לתאריך 30.6.2021. (המחאות פרטיות ו/או שטרות לא יתקבלו). 
 3. לא יתקיים כנס מציעים/ סיור קבלנים.
 4. את ההצעה, לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז מס' 3/2021.
 5. את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים לו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש החל מיום 24.3.21 ועד למועד אחרון להגשת ההצעות, בטלפון במחלקת גבייה במועצה או בדואר ישראל בזמני קבלת קהל (ע"י שובר תשלום) או במסחר אלקטרוני באתר המועצה, וזאת תמורת תשלום בסך 500 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו.לרכישת המכרז באופן מקוון לחצו כאן
 6. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
 7. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך משא ומתן עם המציעים, בכפוף להוראות הדין.
 8. את ההצעות יש להניח בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה, מרכז מסחרי כוכב יאיר לא יאוחר מאשר יום חמישי 22.4.21 בשעה 12:00 (להלן: "המועד האחרון להגשה").

בכבוד רב, 

יובל ארד
ראש המועצה המקומית 
כוכב יאיר-צור יגאל​

שיתוף במדיה