השטח הפתוח מדרום לצור יגאל​​המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל מובילה תכנית להרחבת גבולות היישוב לכיוון דרום ופיתוח שכונת מגורים חדשה, שתהווה מנוף לקליטת משפחות חדשות והצערת הגיל הממוצע ביישוב.

בחודש אפריל 2019 הציג ראש המועצה את רעיון השכונה הדרומית לראשונה בפני מליאת המועצה. התכנית מתייחסת לשטח של כ- 220 דונם מדרום לצור יגאל, תחום בין קיבוץ איל וכביש איל צופים, שכולו מצוי בתחומי הקו הירוק.השטח הפתוח מדרום לצור יגאל

על פי תכנית פרוגרמטית ראשונית ניתן יהיה לפתח בשטח זה שכונה של כ- 500 יח"ד במודל גן/גג, בתוספת כ- 30 דונם שייעודו למסחר ושירותים. מהשכונה החדשה יפתח כביש שיהווה כניסה ויציאה נוספת ליישוב אשר יתחבר ישירות לכביש 444, בקטע החדש הסמוך למעבר אייל.

המועצה מתכוונת לפעול שיתאפשר שיווק של עד 30% מיח"ד "לבנים ממשיכים", בהתאם לתנאים שיהיו הנהוגים ברמ"י במועד הקובע.

בחודש ספטמבר 2019 הגישה המועצה למשרד הפנים בקשה לכלול את הרחבת גבולות המועצה, כמבוקש, במנדט הדיונים של הוועדה הגיאוגרפית מרכז.

כדי לייצר שקיפות מירבית מול הציבור באשר לתהליכים הנוגעים להתקדמות פרוייקט השכונה הדרומית יפורסמו כאן כל סיכומי הפגישות עם גורמי התכנון השונים בנושא זה ויהיו זמינים לעיון הציבור.