בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

קובץשנה
20202020בקשת לקבלת תמיכה כספית מהרשות המקומית 2020
20202020נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות
20202020פרסום תמיכות 2020
20202020רשימת מסמכים המצורפים לבקשה טופס 105- תמיכות לשנת 2020
20202020תבחינים למתן תמיכות 2020
20192019בקשת לקבלת תמיכה כספית מהרשות המקומית 2019
20192019נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות
20192019פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות - יוני 2019
20192019פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 538 מיום 7.7.19
20192019פרסום תמיכות 2019
20192019רשימת מסמכים המצורפים לבקשה טופס 105- תמיכות לשנת 2019
20192019תבחינים למתן תמיכות 2019
20182018בקשת לקבלת תמיכה כספית מהרשות המקומית 2018
20182018פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות - מאי 2018
20182018פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 523 מיום 3.6.18
20182018פרסום תמיכות 2018
20182018רשימת מסמכים המצורפים לבקשה טופס 105- תמיכות לשנת 2018
20182018תבחינים למתן תמיכות 2018
20172017בקשת לקבלת תמיכה כספית מהרשות המקומית
20172017טופס 105 תמיכות לשנת 2017 - רשימת מסמכים המצורפים לבקשה
20172017נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות
20172017פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות - יוני 2017
20172017פרסום מתן תמיכות 2017
20172017תבחינים לתמיכות
20162016חלוקת תמיכות 2016

​​​