בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

קובץשנה
20212021בקשת לקבלת תמיכה כספית מהרשות המקומית
20212021בקשת לקבלת תמיכה כספית מהרשות המקומית 2021
20212021טופס פרסום מתן תמיכות2021
20212021לשנת 2021 תמיכות - רשימת מסמכים המצורפים לבקשה טופס 105
20212021תבחינים למתן תמיכות 2021
20202020בקשת לקבלת תמיכה כספית מהרשות המקומית 2020
20202020נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות
20202020פרסום תמיכות 2020
20202020רשימת מסמכים המצורפים לבקשה טופס 105- תמיכות לשנת 2020
20202020תבחינים למתן תמיכות 2020
20192019בקשת לקבלת תמיכה כספית מהרשות המקומית 2019
20192019נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות
20192019פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות - יוני 2019
20192019פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 538 מיום 7.7.19
20192019פרסום תמיכות 2019
20192019רשימת מסמכים המצורפים לבקשה טופס 105- תמיכות לשנת 2019
20192019תבחינים למתן תמיכות 2019
20182018בקשת לקבלת תמיכה כספית מהרשות המקומית 2018
20182018פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות - מאי 2018
20182018פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 523 מיום 3.6.18
20182018פרסום תמיכות 2018
20182018רשימת מסמכים המצורפים לבקשה טופס 105- תמיכות לשנת 2018
20182018תבחינים למתן תמיכות 2018
20172017בקשת לקבלת תמיכה כספית מהרשות המקומית
20172017טופס 105 תמיכות לשנת 2017 - רשימת מסמכים המצורפים לבקשה
20172017נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות
20172017פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות - יוני 2017
20172017פרסום מתן תמיכות 2017
20172017תבחינים לתמיכות
20162016חלוקת תמיכות 2016

​​​