הרשות המקומית אחראית בתחום שיפוטה, באמצעות וועדת מל"ח מקומית, לבצע את המשימות הדרושות להבטחת האספקה והשירותים החיוניים לאוכלוסייה, לטיפול באוכלוסייה ולמתן שירותי סעד ופינוי על פי הוראת החוק בהתאם לתוכניות שקבעה הרשות המקומית ולתוכניות משרדי הממשלה והרשויות הייעודיות שאושרו ע"י וועדת מל"ח עליונה. בראשות וועדת מל"ח מקומית עומד ראש ראש המועצה ואת הוועדה מרכזת ומובילה מח' ביטחון.

ב"תקופת ההפעלה" של מל"ח מוגדרת הרשות המקומית כ"מפעל חיוני" המנוהל ע"י וועדת מל"ח מקומית.

מח' הביטחון מטפלת ומרכזת את כל ההכנות לשעת חירום של כוכב יאיר - צור יגאל בתיאום עם רשות החירום הלאומית להתמודדות עם מצבי חירום (רח"ל) ובהנחיית ראש הראשות.

הועדה מתכנסת 4 פעמים בשנה ומבצעת תרגילים והשתלמויות ומונחת ע"י פיקוד העורף.