ארנונה מהי?

הארנונה הינה מס עירוני הנגבה על פי חוק בהתאם לתעריפים הנקבעים על ידי משרד הפנים ומתעדכנים מפעם לפעם.

המס נגבה בגין שימוש בנכסי דלא ניידי (מבנים מסחריים או תעשייתיים, דירות ובתי מגורים, קרקעות וכד') המצויים בתחום השיפוט של הרשות.

הארנונה הינה מקור הכנסה חיוני ועיקרי אשר באמצעותו מקיימת הרשות את פעולותיה השוטפות לרווחת התושבים, בתחומי: חינוך, תרבות, בריאות, רווחה, תחזוקה ושיפור פני הישוב. הארנונה מחושבת על בסיס שנתי לפי הנוסחה הבאה: שטח הנכס X תעריף למ"ר שנתי = סכום הארנונה השנתי.

אפשרויות התשלום:

תשלומים לאחר 30 יום מתאריך החיוב, מחוייבים בהפרשי הצמדה וריבית לפי חוק הרשויות המקומיות (התש"מ-1980). המועצה מאפשרת לכם תושבי הישוב לבחור מתוך מיגוון אפשרויות את הדרך הנוחה לכם והמתאימה לכיסכם לתשלום הארנונה והמים.

ניתן לשלם את הארנונה ב-6 תשלומים דו חודשיים במועדים לפי צו הארנונה סעיף 4.2.

תשלום בהוראת קבע בבנק / כרטיס אשראי

כדי להקל על התושבים וכדי לחסוך מהם את הצורך לטפל אחת לחודשיים, בתשלום הארנונה, מציעה המועצה לתושבי הישוב לשלם את הארנונה ואגרת השמירה באמצעות הוראת קבע בבנק, בתשלומים דו חודשיים צמודים למדד. חיוב חשבונכם יהיה אחת לחודשיים. כמו כן קיימת אפשרות לשלם את החשבון בכל חודש (בהוראת קבע בבנק בלבד) כאשר את השובר ה דו-חודשי מפצלים ל -2 תשלומים.

להצטרפות לתשלום ארנונה בהוראת קבע - לחצו כאן>>​

תשלומים תקופתיים באמצעות שוברי תשלום וכרטיסי אשראי

יש באפשרותכם לשלם את הארנונה בתשלומים לשיעורין באמצעות השוברים (חשבון תקופתי) המגיעים לביתכם או לתיבת הדוא"ל, באמצעות כרטיסי אשראי. להצטרפות לקבלת שוברים בדוא"ל - לחצו כאן>>
את התשלום ניתן לבצע בכל הבנקים או באמצעות כרטיסי אשראי בטלפון 24 שעות ביממה במוקד התשלומים בשיחת חינם 1-800-388-111- אישור על התשלום יתקבל על גבי ספח החיוב הבא .

תשלום באמצעות האינטרנט

כמו כן ניתן לשלם את החשבון התקופתי באתר המועצה או בכתובת: www.citypay.​co.il

השגה על חיוב ארנונה

המחזיק בנכס רשאי להגיש השגה בכתב על חיוב הארנונה, תוך תשעים ימים מיום קבלת הודעת התשלום על יסוד טענה משלושת הטענות הבאות:

  1. הנכס אינו נמצא באיזור על פיו חוייב.
  2. סוג הנכס, גודלו, או השימוש בנכס שונים מאלו על פיהם חוייב.
  3. הוא אינו "מחזיק" בנכס (כמשמעותו בחוק) עבורו חוייב.

אם נדחתה ההשגה רשאי המחזיק המחזיק לערער תוך שלושים יום בפני ועדת ערר. על החלטת ועדת הערר ניתן לערער תוך שלושים יום בפני בית המשפט המחוזי. הגשת השגה אינה עילה לעיכוב התשלום או לדחייתו.

חילופי מחזיקים בנכס

עפ"י פקודות העיריות חובת תשלום הארנונה חלה על המשתמשים בנכס בפועל. לכן, על כל שינוי שחל בנכס שבחזקתכם. (חילופי דייר ו/או שינוי שטח ו/או שימוש בנכס) יש להודיע למועצה בכתב ומייד. בעלי הנכס אחראים להודיע על שינוי המחזיק בנכס, אחרת יחויבו במיסים, עד ליום מסירת ההודעה.

במקרה של רכישה, מכירה או השכרת נכס, נא להביא עמכם:

  • תצלום חוזה השכירות/מכר כנדרש בציון: תחילת מועד החזקה בנכס המחזיק החדש, מס' זיהוי (מס' ת"ז או מספר ח.פ/ח.צ/עמותה).

כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור לעיל, על שינוי המחזיקים בנכס, תחול חובת תשלום החובות על המחזיקים הרשומים במועצה, ולכן חשוב שתימסר הודעה בכתב למועצה על הפסקת בעלות או החזקה הנכס, ובדרך זו תימנעו מחיוב מיותר.

העברת נכס בטאבו

  1. המבקש אישור להעברה בטאבו, חייב בתשלום כל החובות למועצה. להנפקת אישור היעדר חובות - לחצו כאן
  2. יש להעביר נסח טאבו מעודכן.
  3. להגשת בקשה מקוונת לאישור לטאבו - לחצו כאן​

לתשומת לבכם!

  • חובת תשלום חלה על המחזיקים הידועים והרשומים במועצה.
  • זכרו! אם הינכם עומדים לרכוש או למכור נכס, בטרם ייחתם החוזה, בידקו במועצה מהם המיסים, האגרות וההיטלים החלים על הנכס.

החוק קובע, כי בתקופת ההשכרה, הקצרה משנה, יהיה המשכיר בלבד חייב בתשלום הארנונה, ולא השוכר.