• יו"ר: ח"מ שמעון שפירא
  • חברים: אורלי דהאן- גזברית, רונית דרטלר  מנהלת מ.רווחה, אלון אשר- יועמ"ש

ועדת הנחות ממונה על ידי מליאת המועצה ודנה בבקשות המתייחסות למבקש נזקק.

לעניין זה "נזקק" – מחזיק בנכס שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד בשל אחת מאלו:

  1. טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו.
  2. אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

על הועדה לבחון את זכאותם של התושבים לסוגי ההנחות שהן בסמכותה על-פי קריטריונים שקבע החוק ולקבוע את ההנחה המדויקת במרחב ההחלטה שהתיר החוק (עד 70%) על-פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה.
 
הבקשה להנחה ל"מבקש נזקק" תוגש על גבי הטופס המתאים, על המבקש להמציא פרטים ומסמכים לבקשה, להוכחת זכאותו.
טופס הבקשה יועבר לגזבר/ית ולמנהל/ת מחלקת הרווחה שיעבירו להחלטת הוועדה, בצירוף חוות דעת בכתב.
הוועדה תיתן החלטתה, בכתב, בצירוף נימוקים.