בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

מספר עלוןלצפייה בעלוןפרשהשנה
582 תשפ"אתשפ"א
581ויקראתשפ"אויקראתשפ"א
580כי תשאתשפ"אכי תשאתשפ"א
579תרומהתשפ"אתרומהתשפ"א
578יתרותשפ"איתרותשפ"א
577באתשפ"אבאתשפ"א
574וישבתשפ"אוישבתשפ"א
573ויצאתשפ"אויצאתשפ"א
572חיי שרהתשפ"אחיי שרהתשפ"א
571לך לךתשפ"אלך לךתשפ"א
570בראשיתתשפ"אבראשיתתשפ"א
569 תשפ"אתשפ"א
568 תשפ"אתשפ"א
567 תשפ"אתשפ"א
566כי תבואתש"ףכי תבואתש"ף
565שופטיםתש"ףשופטיםתש"ף
564ואתחנןתש"ףואתחנןתש"ף
563דבריםתש"ףדבריםתש"ף
562פנחסתש"ףפנחסתש"ף
561חקתתש"ףחקתתש"ף
560שלחתש"ףשלחתש"ף
559נשאתש"ףנשאתש"ף
558בהרתש"ףבהרתש"ף
557אחרי מותתש"ףאחרי מותתש"ף
556שמיניתש"ףשמיניתש"ף
555 תש"ףתש"ף
554צותש"ףצותש"ף
553ויקהלתש"ףויקהלתש"ף
552תצוהתש"ףתצוהתש"ף
551משפטיםתש"ףמשפטיםתש"ף
550בשלחתש"ףבשלחתש"ף
548ויחיתש"ףויחיתש"ף
547מקץתש"ףמקץתש"ף
546וישלחתש"ףוישלחתש"ף
545תולדותתש"ףתולדותתש"ף
544ויראתש"ףויראתש"ף
543נחתש"ףנחתש"ף
539כי תבואתש"ףכי תבואתש"ף
536דבריםתשע"טדבריםתשע"ט
535מטותתשע"טמטותתשע"ט
534בלקתשע"טבלקתשע"ט
533קרחתשע"טקרחתשע"ט
532בהעלותךתשע"טבהעלותךתשע"ט
531במדברתשע"טבמדברתשע"ט
530בהרתשע"טבהרתשע"ט
529קדושיםתשע"טקדושיםתשע"ט
528 תשע"טתשע"ט
527 תשע"טתשע"ט
526תזריעתשע"טתזריעתשע"ט
525צותשע"טצותשע"ט
524פקודיתשע"טפקודיתשע"ט
523כי תשאתשע"טכי תשאתשע"ט
522תרומהתשע"טתרומהתשע"ט
521יתרותשע"טיתרותשע"ט
520באתשע"טבאתשע"ט
519שמותתשע"טשמותתשע"ט
518ויגשתשע"טויגשתשע"ט
517וישבתשע"טוישבתשע"ט
516ויצאתשע"טויצאתשע"ט
515חיי שרהתשע"טחיי שרהתשע"ט
514לך לךתשע"טלך לךתשע"ט
513בראשיתתשע"טבראשיתתשע"ט
512האזינותשע"טהאזינותשע"ט
511 תשע"טתשע"ט
510נצביםתשע"טנצביםתשע"ט
509כי תצאתשע"חכי תצאתשע"ח
508ראהתשע"חראהתשע"ח
507ואתחנןתשע"חואתחנןתשע"ח
506מטותתשע"חמטותתשע"ח
505בלקתשע"חבלקתשע"ח
504קרחתשע"חקרחתשע"ח
503בהעלותךתשע"חבהעלותךתשע"ח
502במדברתשע"חבמדברתשע"ח
501בהרתשע"חבהרתשע"ח
500אחרי מותתשע"חאחרי מותתשע"ח
499 תשע"חתשע"ח
498 תשע"חתשע"ח
497צותשע"חצותשע"ח
496ויקהלתשע"חויקהלתשע"ח
495תצוהתשע"חתצוהתשע"ח
494משפטיםתשע"חמשפטיםתשע"ח
493בשלחתשע"חבשלחתשע"ח
492ואראתשע"חואראתשע"ח
491ויחיתשע"חויחיתשע"ח
490מקץתשע"חמקץתשע"ח
489וישלחתשע"חוישלחתשע"ח
488תולדותתשע"חתולדותתשע"ח
487ויראתשע"חויראתשע"ח
486נחתשע"חנחתשע"ח
485 תשע"חתשע"ח
484 תשע"חתשע"ח
483נצביםתשע"זנצביםתשע"ז
482כי תבואתשע"זכי תבואתשע"ז
481שופטיםתשע"זשופטיםתשע"ז
480עקבתשע"זעקבתשע"ז
479דבריםתשע"זדבריםתשע"ז
478פנחסתשע"זפנחסתשע"ז
477חקתתשע"זחקתתשע"ז
476שלחתשע"זשלחתשע"ז
475נשאתשע"זנשאתשע"ז
474בהרתשע"זבהרתשע"ז
473אחרי מותתשע"זאחרי מותתשע"ז
472שמיניתשע"זשמיניתשע"ז
471צותשע"זצותשע"ז
470 תשע"זתשע"ז
469ויקהלתשע"זויקהלתשע"ז
468תצוהתשע"זתצוהתשע"ז
467משפטיםתשע"זמשפטיםתשע"ז
466בשלחתשע"זבשלחתשע"ז
465ואראתשע"זואראתשע"ז
464ויחיתשע"זויחיתשע"ז
463מקץתשע"זמקץתשע"ז
462וישלחתשע"זוישלחתשע"ז
461תולדותתשע"זתולדותתשע"ז
460ויראתשע"זויראתשע"ז
459נחתשע"זנחתשע"ז
458 תשע"זתשע"ז
457 תשע"זתשע"ז
456 תשע"זתשע"ז
455כי תבואתשע"וכי תבואתשע"ו
454שופטיםתשע"ושופטיםתשע"ו
453עקבתשע"ועקבתשע"ו
452דבריםתשע"ודבריםתשע"ו
451מטותתשע"ומטותתשע"ו
450בלקתשע"ובלקתשע"ו
449קרחתשע"וקרחתשע"ו
448בהעלותךתשע"ובהעלותךתשע"ו
447במדברתשע"ובמדברתשע"ו
446בהרתשע"ובהרתשע"ו
445קדושיםתשע"וקדושיםתשע"ו
444 תשע"ותשע"ו
443 תשע"ותשע"ו
442תזריעתשע"ותזריעתשע"ו
441צותשע"וצותשע"ו
440פקודיתשע"ופקודיתשע"ו
439כי תשאתשע"וכי תשאתשע"ו
438תרומהתשע"ותרומהתשע"ו
437יתרותשע"ויתרותשע"ו
436באתשע"ובאתשע"ו
435שמותתשע"ושמותתשע"ו
434ויגשתשע"וויגשתשע"ו
433וישבתשע"ווישבתשע"ו
432ויצאתשע"וויצאתשע"ו
431חיי שרהתשע"וחיי שרהתשע"ו
430לך לךתשע"ולך לךתשע"ו

​​​