​​סימון חניית נכה שמורה ב​שטח ציבורי

כללי:

אדם המוגבל בתנועה רשאי לבקש להציב תמרור חניה בלעדי לנכה לסימון אזור חניה לשימושו הבלעדי ליד בית מגוריו ובתנאי שאין לו חניה פרטית.

למרות האמור לעיל ומאחר ולכל בית בכוכב יאיר צור יגאל צמודה חניה פרטית, תאושר חניית נכה בשטח ציבורי במקרים הבאים:

 1. אדם אשר נקבעו לו לפחות 60% נכות רפואית בגפיים התחתונות, (מוגבל ניידות) במקרים בהם הנכה לא יכול לעשות שימוש במקום החניה הפרטי והמציא את האישורים הבאים:
  1. אישור המעיד כי ברשותו רכב בו מותקן מעלון הנפתח בצידו של הרכב.
  2. אישור ו/או צילומים המעידים כי החניה הצמודה לביתו מצויה במקום בו נמנעת גישה עם הרכב שברשותו. (בשל קיר הגובל למקום החניה, חניות צמודות וכו')
 2. על המבקש להיות תושב כוכב יאיר - צור יגאל עפ"י מרשם התושבים.
 3. כל בקשה תיבחן ואם תעמוד בכל התנאים והקריטריונים, תאושר על ידי ועדת התימרור המקומית.
 4. הודעה על כך תשלח למגיש הבקשה.
 5. תוקף האישור הינו ל-3 שנים. לקראת תום התקופה על הנכה לחדש את בקשתו.
 6. נכה בעל חניה שמורה אשר החליף את רכבו, יהא זכאי להצבת תמרור חניה חדש בכפוף להמצאת צילום רישיון רכב על שמו. טופס בקשה להצבת תמרור חניה לנכה עקב החלפת רכב.

המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה:

 1. טופס בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום המגורים.
 2. העתק תעודת זהות של המבקש.
 3. העתק רישיון נהיגה של המבקש ובמקרה של קטין או חסוי – על שם אפוטרופסו המתגורר עימו.
 4. העתק רישיון רכב ע"ש הנכה ובמקרה של קטין או חסוי – על שם אפוטרופסו המתגורר עימו.
 5. תג חניה לרכב נכה של משרד התחבורה (תג משולש או תג כסא גלגלים).
 6. אשור על אחוזי הנכות מהמוסד לביטוח לאומי או מגורם מוסמך אחר כמו משרד הביטחון ומשרד הבריאות. (מוגבל ניידות)
 7. נכה מעל גיל 65 – חו"ד רפואית של רופא מומחה המעידה על קיומם של לפחות 60% נכות בגפיים התחתונות בהתבסס על סעיפי הליקוי של משרד הבריאות.

את טופס הבקשה והמסמכים הנילווים של להגיש במועצה לעינבל מיכלוביץ-יוגב,